KOSZTY MEDIACJI

Mediacja ze skierowania sądu

Koszty mediacji ze skierowania sądowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 921) <<<pobierz

Zgodnie z §2 rozporządzenia:

1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Ponadto, zgodnie z § 3 rozporządzenia na koszty mediacji składają sie koszty przejazdu mediatora, wydatki na wynajem pomieszczenia niezbędnego do prowadzenia posiedzenia mediacyjnego oraz koszty korespondencji.

Mediacja umowna

W przypadku mediacji umownej, prowadzonej na podstawie umowy o prowadzenie mediacji, koszt mediacji ustalany jest indywidualnie w zależności od istoty i złożoności sprawy.

W sprawach majątkowych jest to z reguły 1% wartości przedmiotu sporu.

W sprawach niemajątkowych uzgadniana jest indywidualna opłata ryczałtowa.