O MEDIACJI

Mediacja to polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której profesjonalny mediator pomaga stronom w komunikacji, określeniu rzeczywistych potrzeb oraz wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.

Korzyści z mediacji
Możliwość wypracowania przez Strony własnego sposobu rozwiązania konfliktu – w mediacji strony same decydują o treści i zakresie zawieranej ugody.
Oszczędność czasu – proces mediacji trwa zdecydowanie krócej, niż prowadzenie sprawy przed sądem. Niejednokrotnie dzięki mediacji Stronom udaje sie dojść do porozumienia wcześniej, niż sąd zdąży wyznaczyć termin pierwszego posiedzenia. Dodatkowo uniknięcie długotrwałego procesu zmniejsza narażenie na przewlekły stres związany z prowadzonym sporem
Oszczędność pieniędzy – mediację są tańszym sposobem rozwiązania sporu niż postępowanie sądowe.

Wypracowane podczas mediacji sposoby rozwiązania sporu rzadziej trafiają do egzekucji komorniczej. Strony decydując się na zawarcie ugody przed mediatorem oraz mając wpływ na treść ugody w zdecydowanej większości przypadków przestrzegają jej postanowień.

Możliwość dalszej współpracy – rozwiązanie konfliktu w sposób akceptowalny prze obie Strony, z uniknięciem prowadzenia sporu sądowego ułatwia utrzymanie kontaktów biznesowych oraz umożliwia dalszą współpracę
Uniknięcie rozgłosu – jedną z naczelnych zasad mediacji jest zasada poufności. Dzięki poufności procesu mediacji Stronom często udaje się uniknąć rozgłosu związanego z prowadzonym sporem, który mógłby niekorzystnie odbić się na wizerunku firmy.

Zasady mediacji
Dobrowolność – udział w mediacji jest dobrowolny. Strony na każdym etapie mogą wycofać się z procesu mediacji. Uczestnictwo w mediacji nie oznacza także obowiązku zawarcia ugody.
Poufność – wszelkie informacje przekazane podczas procesu mediacji są poufne i nie mogą być przekazywane żadnej instytucji, ani osobie prywatnej. nawet jeśli Strony nie zawrą ugody, informacje uzyskane przez nie podczas mediacji nie mogą być wykorzystywane podczas procesu sądowego.
Bezstronność – mediator nie jest związany z żadną ze Stron i w równym zakresie powinien wspierać obie strony w dążeniu do rozwiązania sporu. Mediator nie powinien mieć żadnego interesu w określonym wyniku mediacji.

Neutralność – mediator nie wypowiada swoich opinii na temat prowadzonego sporu. Nie jest zainteresowany konkretnym sposobem rozwiązania sporu. Pomaga Stronom wypracować rozwiązanie, które byłoby akceptowalne przez obie Strony.
Akceptowalność – osoba mediatora powinna być zaakceptowana przez obie Strony mediacji. Strony mogą a każdym etapie mediacji zrezygnować ze współpracy z konkretnym mediatorem oraz wybrać innego mediatora.